Historie Woningbouwvereniging Laren

Periode 1 mei 1973 tot 1 mei 2003

Op 1 mei 1973 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de toenmalige “Katholieke Woningbouwvereniging Sint Joseph” plaats. Die vergadering verliep uiterst turbulent. Inzet van een aantal leden was het bestuur te bewegen om tot verkoop van huurwoningen aan de zittende huurders over te gaan. Het toenmalige bestuur was daar mordicus op tegen. Een aantal van de belanghebbende huurders had zich gemobiliseerd en was bij de vergadering aanwezig. Er ontstond een heftige discussie. Uiteindelijk gaf het bestuur “de pijp aan Maarten” en trad met onmiddellijke ingang af. Er moest een nieuw bestuur worden gevormd. Dat gebeurde staande de vergadering. Aangezien de voorzitter in die tijd “in persoon” moest worden gekozen viel die eer aan de heer Ron Willemse te beurt. Daarmee stemde de heer Willemse in en hij was vanaf dat moment voorzitter.

Het nieuwe bestuur bestond op dat moment uit een aantal “goedbedoelende amateurs” met weinig of geen kennis van zaken. Er bestond geen Raad van Commissarissen. De financiële controle werd verzorgd door een jaarlijks te benoemen kascommissie bestaande uit drie personen. Bestuursvergaderingen werden bij toerbeurt ’s avonds bij de bestuursleden thuis gehouden. De administratie werd verzorgd door een ambtenaar, werkzaam op de afdeling financiën van de Gemeente Laren. Hij verzorgde de administratie in zijn vrije tijd.

Huurovereenkomsten werden door de administrateur opgesteld en door de voorzitter en de secretaris op een zaterdagochtend aan de kandidaat-huurders uitgereikt.

Het reguliere onderhoud werd verzorgd door een lid van bestuur. Hij beoordeelde de onderhoudsklacht en schreef vervolgens een onderhoudsbon uit aan een plaatselijk aannemersbedrijf die de klacht verhielp.

Het bestuur werd al direct na haar aantreden op 1 mei 1973 geconfronteerd met een op 2 mei 1973 belegde vergadering van regionale woningbouwverenigingen, gehouden in hotel Het Hof van Holland te Hilversum. Deelnemers daaraan waren woningbouwverenigingen uit Hilversum, Blaricum, Bussum, Naarden en Laren, die ooit de intentie hadden uitgesproken te willen opgaan in een regionale stichting, “Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken”, met als vestigingsplaats Hilversum. Omdat er tot dan toe sprake was van een niet afdwingbare intentieverklaring van de deelnemers, was St. Joseph niet verplicht tot Stichting Het Gooi en Omstreken toe te treden. Dat heeft er in geresulteerd dat St. Joseph in tegenstelling tot de andere deelnemers zich niet heeft vastgelegd en St. Joseph niet in Stichting Het Gooi en Omstreken is opgegaan. Al snel kwam men tot de ontdekking dat dat geen slechte ontwikkeling was. Uiteindelijk heeft St. Joseph zich van Stichting Het Gooi en Omstreken afgewend. 

Verschillende renovaties en grootonderhoud projecten hebben plaatsgevonden in die tijd zoals o.a.: renovatie van het woningcomplex Melkweg, Binnendoor, Achterom en Berkenlaantje, Erfgooiersweg/Gooiergracht/Smeekweg /De Mees, direct gevolgd door de verbouwing van de leegstaande Tarcisiusschool aan de Smeekweg tot 10 wooneenheden.

Daarop vond de ontwikkeling van het nieuwbouwproject “De Omloop” door de gezamenlijke Larense woningbouwverenigingen St. Joseph en Van Erfgooiers en de woningstichting De Ericawoningen plaats.

Na het mislukken van de fusiebesprekingen tussen De Ericawoningen en Van Erfgooiers is St. Joseph met De Ericawoningen in gesprek gekomen. De Ericawoningen stelde als enige eis bij het tot stand brengen van een fusie dat haar woningen in beheer zouden blijven bij de stichting die al geruime tijd het technisch onderhoud en haar administratie verzorgde, de stichting F(ederatief) O(nderhouds-) en A(dministratief C(entrum) te Hilversum. St. Joseph heeft de uitvoerende taken destijds uitbesteed aan de organisatie die ook De Ericawoningen bediende (FOAC). Een en ander heeft geresulteerd in een fusie tussen woningstichting De Ericawoningen en woningbouwvereniging St. Joseph in de Woningbouwvereniging Laren. Stichting FOAC is later opgegaan in woningbouwvereniging Van Erfgooiers te Hilversum en vervolgens, na een fusie met woningbouwvereniging Huizen, in woningbouwvereniging Atrium te Hilversum. Na verdere fusies is de naam Atrium veranderd in de Alliantie.

Vervolgens is het bestuur in overleg getreden met Gemeente Laren met betrekking tot overname van het gemeentelijk woningbezit. De overname is binnen korte tijd vlekkeloos en naar ieders tevredenheid verlopen.

Later is nog een poging gedaan een fusie tot stand te brengen tussen de woningbouwverenigingen Laren en Van Erfgooiers Laren; dat is niet gelukt.

Verdere realisaties zijn: de projecten Evertas - terrein Heideveld Mavo -/Mendes da Costalaan/L. v.d. Tongelaan - terrein Gemeentekwekerij - (huur- en koopwoningen).

In samenwerking met woningbouwvereniging Van Erfgooiers: nieuwbouwproject Engelsjan en De Veenen (huurwoningen) en later het project Goede Herder (koopwoningen).

De gang van zaken rond het grootonderhoudscomplex “De Ericawoningen” aan de Ericaweg/Kloosterweg/ Schapendrift was een financieel moeilijk project. Er waren eigenlijk geen, althans onvoldoende middelen om dit project tot stand te brengen. Het aantrekken van vreemd kapitaal was een must. Heftige discussies hebben uiteindelijk geleid tot een gemeentelijke subsidie van fl. 300.000,00. De buurt is daarna grondig gerenoveerd.

 

Tekst: Ron Willemse (oud voorzitter) 2014

U bent hier: Wbv Laren > Historie

Nieuws

Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

lees verder...


Foto's afscheidsbijeenkomst huurders en bestuur

lees verder...


Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...