Profiel RvC

PROFIELSCHETS van de RvC van Woningbouwvereniging Laren

1. Rol van de RvC

De RvC is de interne toezichthouder van de woningcorporatie. Zijn rol is om als intern orgaan van de woningbouwvereniging toezicht te houden op het functioneren van het bestuur van de vereniging, inclusief de met de vereniging verbonden woningcorporatie.
Naast de intern toezichthouder RvC functioneert van overheidswege een extern toezichthouder (momenteel het Centraal Fonds Volkshuisvesting).
Statutair bestaat de RvC uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.
Zij hoeven niet lid van de vereniging te zijn.
Tenminste één van de leden van de RvC komt uit de kring van de huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties.
Momenteel kent de RvC drie leden.

2. Taak van de RvC

De statutair bepaalde taken van de RvC zijn, vrij geïnterpreteerd:
- toezicht houden op de zorgvuldigheid waarmee het bestuur het beleid van de vereniging bepaalt;
- toezicht houden op de inhoudelijke juistheid van het beleid;
- toezicht houden op de uitvoering van het beleid en op de bedrijfsvoering van de woningcorporatie;
- fungeren als klankbord van het bestuur; gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur;
- vervullen van de werkgeversrol voor de leden van het bestuur.

3. Plaats van de RvC in de organisatie

Het bestuur, en niet de RvC, leidt de vereniging en heeft de eindverantwoordelijkheid over de woningcorporatie.
De RvC houdt weliswaar toezicht op het bestuur maar heeft niet de instructiebevoegdheid over het bestuur, en evenmin over medewerkers van de woningcorporatie, zo die er zijn.

Het functioneren van de RvC wordt bepaald door de statuten van de vereniging en het Reglement RvC, voorzover een dergelijk document bestaat. 

Woningbouwvereniging Laren kent momenteel geen huurdersorganisatie.
Mocht die er komen dan heeft zij op grond van de statuten het recht om twee zgn. huurderscommissarissen bindend voor te dragen. Een huurderscommissaris moet aan dezelfde criteria en vereisten voldoen als andere commissarissen en opereert ook zonder last of ruggespraak. Wel zal hij/zij actiever het huurdersperspectief inbrengen dan andere RvC-leden.

4. Algemene profielkenmerken

Alle leden van de RvC dienen aan de volgende profielkenmerken te voldoen:

Affiniteit en interesse:
- Affiniteit met de doelstelling van de vereniging (betaalbare woningen voor mensen die op de vrije markt niet of moeilijk terecht kunnen).
- Interesse in en betrokkenheid bij de samenleving en het aspect daarvan van wonen.
- Interesse in en betrokkenheid bij de volkshuisvesting en andere daarmee verband houdende sociale sectoren zoals welzijn en zorg.
- Interesse in en betrokkenheid bij de huurders van de vereniging, inzicht in hun wensen en belangen.
- Interesse in het functioneren van de woningcorporatie als bedrijf, gerichtheid op het belang van een goede bedrijfsvoering.

Kennis en vaardigheden:
- Vermogen om de procesgang bij beleidsvorming te beoordelen.
- Vermogen om beleidsvoorstellen met een vaak complex karakter te beoordelen.
- Vermogen om de uitvoering van beleid te toetsen.
- Kennis van bedrijfskunde en bedrijfseconomie; vermogen om (financiële) plannen en rapportages te beoordelen.
- Inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.

Persoonlijke kenmerken:
- Vermogen om een juist evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand ten opzichte van het bestuur.
- Vermogen om lastige vragen te stellen op een constructieve wijze.
- Discussievaardigheid, vergadervaardigheid en communicatievaardigheid.
- Vermogen om integer, onpartijdig en onafhankelijk te opereren.
- Vermogen om, zij het terughoudend, als representant van de vereniging naar buiten te treden.
- Bereidheid en vermogen om het eigen functioneren en dat van de RvC als geheel periodiek kritisch te evalueren.
- Beschikbaarheid van voldoende tijd.
- Betrokkenheid (door wonen, werken of anderszins) bij het werkgebied van de woningbouwvereniging Laren.

5. Specifieke profielkenmerken

De leden van de RvC dienen gezamenlijk te beschikken over een aantal additionele specifieke kenmerken. Meerdere leden kunnen dezelfde kenmerken vertegenwoordigen, en meerdere kenmerken kunnen in één lid geconcentreerd zijn. 

De kenmerken hebben betrekking op de volgende disciplines en ervaringsgebieden:
- financiën, fiscaliteit, risicomanagement;
- volkshuisvesting;
- bouwkunde, techniek;
- vastgoedontwikkeling, ruimtelijke ordening;
- zorg en welzijn;
- recht en regelgeving;
- marketing en communicatie;
- personeel en organisatie;
- openbaar bestuur;
- not-for-profit sector;
- profitsector.

Vanwege de werkgeverstaak van de RvC jegens het bestuur van de vereniging dienen één of enkele leden als specifieke competentie te hebben:
- Vermogen om bestuurders van de woningbouwvereniging te werven en te selecteren, en met hen arbeidsvoorwaarden overeen te komen.
- Vermogen om het functioneren van het bestuur en de leden van het bestuur te beoordelen, met het bestuur constructieve functioneringsgesprekken te voeren en zonodig consequenties van de beoordelingen van bestuurders door te voeren.

6. Specifieke kenmerken van de voorzitter

De voorzitter heeft een bijzondere rol te vervullen, als aanvoerder van de RvC en als tussenschakel en intermediair tussen het bestuur en de RvC en haar leden.
De additionele specifieke kenmerken van de voorzitter zijn:
- Vermogen om een team te vormen van de RvC.
- Vermogen om de leden van de RvC tot een optimale bijdrage te motiveren en ze zo nodig aan te spreken op een onvoldoende bijdrage.
- Vermogen om om te gaan met meningstegenstellingen binnen de RvC en tussen de RvC en het bestuur en om besluiten tot stand te brengen.
- Bereidheid en vermogen om in het openbaar verantwoording af te leggen over het functioneren van de RvC.
- Vermogen om vergaderingen effectief en efficiënt te leiden, en daarbij alle deelnemers tot hun recht te laten komen.
De voorzitter kan maar hoeft niet het lid of één van de leden van de RvC te zijn die namens de RvC de werkgeverstaak jegens het bestuur vervullen.
 

U bent hier: Wbv Laren > Governance > Profiel RvC

Nieuws

Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

lees verder...


Foto's afscheidsbijeenkomst huurders en bestuur

lees verder...


Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...