Nieuws & Pers

Nieuws & Persberichten

Gezamenlijke bewoners-ledenvergadering 11-9-2017

Nieuws & Pers >>

Geachte heer, mevrouw, 

Wij nodigen u van harte uit voor een gezamenlijke bewoners-/ledenvergadering van Woningbouwvereniging Laren. Deze vergadering zal plaats vinden op:
 
Maandag 11 september 2017, aanvang 20.00 uur in de Blokhut, Speeltuinvereniging “Ons genoegen”, Smeekweg 104, 1252 VK te Laren.
 
Het is een belangrijke vergadering omdat het besluit tot omzetting van de vereniging in een stichting en de daarbij horende statutenwijziging als voorbereiding voor de fusie met Het Gooi en Omstreken, voorligt. We stellen uw komst dan ook zeer op prijs.
 
De agenda is als volgt:
 
  1. Opening/mededelingen
  2. Verslag van de gezamenlijke bewoners-/ledenvergadering d.d. 17-07-17 (bijlage pdf)
  3. Vaststellen jaarrekening 2016 (onder voorbehoud) (bijlage pdf)
  4. Stand van zaken fusie
  5. Besluit tot omzetting Woningbouwvereniging Laren in Woonstichting Laren 
  6. Besluit tot statutenwijziging; huidige statuten (bijlage pdf), nieuwe statuten (bijlage pdf)
  7. Rondvraag en sluiting
 
Toelichting op punt 4, 5 en 6
 
In de vorige Algemene Ledenvergadering heeft u positief geadviseerd over het in gang zetten van het traject van een juridische fusie door middel van het aanvragen van (voorafgaande) goedkeuring aan de minister voor een statutenwijziging van de Wbv. Laren.
 
In deze vergadering vragen wij u te besluiten tot omzetting van de vereniging naar een stichting (“Woonstichting Laren”) en te besluiten tot een statutenwijziging. Genoemde besluiten zijn vereist om een juridische fusie mogelijk te maken.   
 
Na uw besluit tot omzetting en uw besluit tot statutenwijziging zal bij de rechtbank een verzoekschrift tot rechtelijke machtiging voor omzetting worden aangevraagd. Dit is op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht. Het verkrijgen van een rechtelijke machtiging duurt in de regel 6 tot 8 weken. Daarna kan de vereniging formeel worden omgezet in een stichting door middel van het passeren van de akte tot statutenwijziging.
 
De nieuwe stichting zal daarop het besluit tot juridische fusie nemen en na deponering van stukken bij de Kamer van Koophandel en het één maand ter inzageleggen daarvan op de kantoren van de corporaties, met Het Gooi en Omstreken juridisch fuseren. Deze fusie wordt beoogd per 1 december 2017.
 
Het jaarverslag, de conceptstatuten en de huidige statuten zijn te downloaden via deze pagina. Desgewenst kunt u deze opgestuurd krijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons secretariaat, de Bazelweg 7, 1252 AK Laren, of uw vraag via info@wbvlaren.nl kenbaar maken. Het voorstel tot omzetting en het voorstel tot wijziging van de statuten zijn voor de leden ter inzage beschikbaar op voornoemd adres.
 
Na afloop is er gelegenheid om een drankje en een hapje te nuttigen. Tevens kunt u persoonlijk in gesprek gaan met aanwezige bestuurders en/of leden van de Raad van Commissarissen.
 
Namens het bestuur,
 
Hugo Behnken
Secretaris 

 

Terug

U bent hier: Nieuws & Pers

Nieuws

Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

lees verder...


Foto's afscheidsbijeenkomst huurders en bestuur

lees verder...


Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...